ഇൻഡ്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലേക്ക് നാവിക്, യാന്ത്രിക് തസ്തികകളിലേക്ക് 10, 12 ക്ലാസ്സുകൾ പാസ്സായവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായവർക്കും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ

*COAST GUARD*ഇൻഡ്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലേക്ക് നാവിക്, യാന്ത്രിക് തസ്തികകളിലേക്ക് 10, 12 ക്ലാസ്സുകൾ പാസ്സായവർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായവർക്കും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ. 2022 ജനുവരി നാലിനു മുൻപായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Saradhi Centre for Excellence (SCFE) trains such aspirants for their dream profession.*For more details and admission for training please contact:**വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷനും ബന്ധപ്പെടുക*www.ScfeAcademy.com Watts app: http://Wa.me/+919847414999Opportunities open for 10 & 12th pass, and Electrical, Mechanical & Telecommunications Diploma holders in COAST GUARD as NAVIK and YANTHRIK posts. Apply online with https://joinindiancoastguard.cdac.in on or before 4Jan 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X